Totalförsvar för chefer

Freddy Jönsson Hanberg

Totalförsvarsplanering går inte längre att avfärda som en renodlat delegerad avdelningsfråga. Alla företag och myndigheter - även de som inte har försvar, säkerhet eller krishantering som huvuduppgift - kommer nu att behöva väga åtgärder som rör totalförsvaret mot en lång rad andra åtgärder som kan vara viktiga eller brådskande.
De flesta organisationer, offentliga och privata, har många frågor på bordet i styrelse- och ledningsrummen. Men frågor som rör säkerhet, riskhantering, kontinuitetsplanering, informationssäkerhet, omvärldsbevakning och geopolitiska faktorer når sällan styrelsemötet eller ledningsgruppsmötet. Efter Rysslands fullskaliga angrepp på Ukraina har detta ändrats i grunden. Denna bok vänder sig till dig som innehar den högsta chefspositionen i en organisation samt den personal som finns runt dig i form av underställda chefer, styrelse, ledningsgrupp, stab, interna och externa rådgivare.
Syftet med boken är att du som högsta chef, tillsammans med dina medarbetare, skall få en överblick över totalförsvaret för att bättre kunna hantera balansen mellan de olika intressen som obönhörligen uppstår inom alla organisationer.
Boken är till hjälp i arbetet med att hålla sig förberedd på en rimlig nivå för de högsta cheferna och även ett utmärkt stöd för totalförsvarsplanering i alla typer av organisationer.
Överskottet från boken doneras till Ukraina.
Freddy Jönsson Hanberg är strategisk rådgivare åt stora företag, myndigheter och politiker i frågor som rör totalförsvar, försörjningsberedskap och riskhantering. Han är styrelseordförande i Totalförsvarsstiftelsen, och styrelseledamot i Civilförsvarsförbundet. Jönsson Hanberg är expert i NATO STO systemanalysstudie om energisäkerhet och övningsledare för NATO-övningen Nordic Pine.