License to Operate

Lars-Olle Larsson, Fredrik Ljungdahl

Lars-Olle Larsson och Fredrik Ljungdahl beskriver varför och hur Corporate Social Responsibility (CSR) kan integreras i företagens bolagsstyrning med utgångspunkten att CSR-frågorna är värdepåverkande. Här ges vägledning om hur företagens hantering av ansvarsfrågor med bäring på exempelvis yttre miljö, arbetsmiljö och mänskliga rättigheter kan integreras i affärsplaneringen. Hållbarhetsredovisning har nu med redovisningsriktlinjerna som Global Reporting Initiative, GRI, under ett drygt decennium utvecklat, accepterats som redovisningsformat, Författarna konkretiserar hur riktlinjerna bör tillämpas i praktiken.