Lantbruk, klimat och framtiden

Bo M I Bengtsson, Susanne Gäre

Vi behöver inse hur intimt lantbruk mat, klimat och energi hänger samman, hitta långsiktiga lösningar och en samsyn för att nå en bredare samverkan mellan alla berörda aktörer och organisationer. Dagens miljödebatt fokuserar på utsläpp av koldioxid utan att beakta sambanden och se till helheten. Dessutom finns en fokusering på den fjärdedel av koldioxidutsläppen som kommer från lantbruket i stället för de 75 procent som härrör från transporter, inte minst flyget. Visst finns det problemområden, som måste åtgärdas inom dagens lantbruk. Men sektorn är avgörande för framtida livsmedel och biobränsle och då gäller det även att inse möjligheterna. I stället för att fokusera på enskilda faktorer är det nödvändigt att se kopplingen mellan jord-och skogsbruk-biologi-ekonomi-livsmedelsförsörjning, goda arbetsförhållanden samt djurvälfärd. Dessutom erbjuder “den gröna sektorn” möjligheter att konstruktivt bidra till klimatomställning mot en bättre, fossilfri värld.
Författarna analyserar globala trender, hittills förd jordbrukspolitik, EU:s roll, aktuell lantbruksforskning och dess innovationskraft, framtida mål för agrar forskning och energifrågor. De avvecklar några myter och visar på 70 konkreta förslag till förändringar och förbättring.
Bo M i Bengtsson är agronom och professor emeritus i internationella odlingssystem vid SLU, Sveriges lantbruksuniversitet.
Susanne Gäre är journalist och författare.