Ett forskningsinstitut expanderar - IUI från 1950-1966

Benny Carlsson, Mats Lundahl

2014 publicerades Ett forskningsinstitut växer fram – IUI från grundandet till 1950. I den här boken fortsätter historien om Industriens Utredningsinstitut (numera Institutetför Näringslivsforskning). Den period som behandlas är 1950–66, en period då institute leddes av dynamiska chefer, Jan Wallander (1953–61) och Ragnar Bentzel (1961–66), och dess ställning som Sveriges ledande fristående forskningsinstitut befästes.
Det som främst karakteriserade IUI:s verksamhet under dessa år var förmågan att hittarelevanta forskningsämnen, ämnen som berörde en bred allmänhet, och behandla dempå ett vetenskapligt högkvalitativt sätt. Inte sällan ställdes etablerade ”sanningar” påhuvudet. På IUI gjordes de första studierna av svensk inkomstfördelning och av det svenska konsumtionsmönstret, den första input-outputanalysen för Sverige, de första ekonomiska undersökningarna av svensk populärpress och reklam samt kontroversiellastudier av två sönderreglerade sektorer: bostads- och jordbruksmarknaderna.
Precis som under institutets första period rekryterades medarbetare som med tiden fick framträdande positioner i universitetsvärlden, näringslivet och media. BengtHöglund, Odd Gulbrandsen, Assar Lindbeck, Karl Jungenfelt, Gunnar Törnqvist, BengtRundblad, Leif Mutén, Lars Nabseth, Göran Albinsson och Åke Ortmark kom alla till IUImellan 1950 och 1966.