Etiska riktlinjer

Åke Magnusson, Göran Norén

De multinationella företagens verksamhet bidrar till utvecklingsländernas ekonomiska tillväxt och därmed till fattigdomsbekämpning, vilket också FN deklarerat. Samtidigt rapporteras det i media om undermåliga arbetsplatsförhållanden i vissa länder. Att såväl små som stora företag – med global verksamhet granskas utifrån en etisk synvinkel blir allt vanligare. Därför har ett flertal globala företag anammat etiska riktlinjer för sin verksamhet.

Boken är en sammanställning av de viktigaste internationella riktlinjerna inom området, men ger också exempel på hur större företag arbetar med etiska frågor. De synsätt och rekommendationer som finns hos ett antal svenska samhällsaktörer redovisas likaså, bland andra LO, Svenskt Näringsliv, TCO, Svenska Kyrkan, Rädda Barnen, Amnesty, ECPAT och Fair Trade Center.

ÅKE MAGNUSSON är chef för Näringslivets Internationella Råd (NIR). NIR är en del av Svenskt Näringsliv och arbetar med relationsfrågor som rör Afrika, Asien och Latinamerika.

GÖRAN NORÉN är chef för sektionen Internationell handel och Samordning vid Svenskt Näringsliv. Han arbetar sedan åtskilliga år med globala handelsfrågor, men också med de etiska frågor som aktualiseras.

Etiska riktlinjer är utgiven i samarbete mellan Ekerlids Förlag AB och Näringslivets Internationella Råd.