Det nya utanförskapet - självförsörjningens utveckling och välfärdsstatens framtid

Johan E Eklund, Johan P Larsson

Sverige har under lång tid haft hög invandring och i dag är andelen utrikes födda nästan 20 procent av befolkningen. En stor andel av dessa invandrare har inte etablerat sig på den svenska arbetsmarknaden, vilket medfört att Sverige 2018 hade det högsta sysselsättningsgapet mellan inrikes och utrikes födda i Europa. Nästan hälften av de utrikesfödda med icke-västerländsk bakgrund är inte självförsörjande, och många har inga inkomster alls. I flera grupper ser det dessutom betydligt värre ut.
I denna bok presenterar vi statistik över utanförskapets utbredning och geografi. Som land har vi redan byggt upp ett utanförskap som nu riskerar att permanentas utifrån etniska och geografiska skiljelinjer. Vi ställer även frågor om vad utanförskap och en låg självförsörjningsgrad får för konsekvenser för ekonomin, för den svenska modellen, samt för tilliten i samhället.
Johan E Eklund är chefekonom Sydsvenska Industri och Handelskammaren, professor BTH och Jönköping International Business School, (JIBS) Johan P Larsson är Associate Professor University of Cambridge och knuten till Jönköping International Business School, (JIBS).