Den svenska pressens historia, band III

Karl Erik Gustafsson, Per Rydén

Detta är det tredje bandet av fyra i verket om den svenska pressens historia från begynnelsen fram till idag. Verket beräknas vara komplett våren 2002.

I det tredje bandet beskrivs tiden mellan 1897-1945. Det är en epok då mycket händer inom svensk press. Partierna ser tidningarna som maktsymboler och ett stort antal av våra mest kända tidningar ser dagens ljus i en snabbföränderlig omgivning. Kampen om läsarna börjar intensifieras och utbudet mångfaldigas för tidningsköparen. Kvällspressen får sitt genombrott. Under denna period genomgår innehållet en fantastisk utveckling, både genom tillkomsten av nya genrer och omvandling av de gamla. På 1920-talet uppstår också Sveriges första mediakonglomerat i form av Bonniers.

Två världskrig drar förbi och sätter sin prägel på tillvaron för många människor och påverkar i hög grad också pressen. Författare till del III är Gunilla Lundström, journalist på Sydsvenska Dagbladet, Per Rydén, professor i litteraturvetenskap i Lund och Elisabeth Sandlund, redaktionschef på Kyrkans Tidning.

Författarna har bemödat sig om en framställningsform som är intressant och lättillgänglig, inte bara för journalister och fackfolk utan även för en allmän läsekrets